Dorpsbelang

Oosterbierum/Kloosterlidlum
p/a Renske Mons-Spithoff
Eilânswei 7
8854 AW Oosterbierum
E-mailadres : dorpsbelang@oosterbierum.info


Het bestuur van dorpsbelang bestaat vanaf 13 april 2017 uit de volgende bestuursleden: Paul de Cock (voorzitter), Tjitske Zuidema (penningmeester), Renske Mons (secretaris) Adelheid Wolbers, Sara Mulder, Hendrik Steenstra, Rintje Visser, Romke Veenstra, Rixt de Jong, Sybrand Wijngaarden.

Op de foto een deel van het bestuur: Romke, Sara, Hendrik, Paul, Tjitske en Renske.

Lees verder

Dorpskrant St. Joris

E-mailadres : sintjoris@oosterbierum.info

  Lees verder

  Fryske Flinter

  Website : http://fryskeflinter.nl

   Lees verder

   Kaart- en Biljartvereniging "De Klos"

   secretaris: S.W. Houtsma
   Skoalstrjitte
   Oosterbierum
   Telefoonnummer : 0518-481 858
   E-mailadres : swnhoutsma@ziggo.nl


   Kaart- en biljart vereniging van Oosterbierum draagt de naam, “de Klos” en is opgericht op 28 september 1981 in het net nieuw gebouwde dorpshuis “ It Mienskar ” door de oprichtingscommissie bestaande uit: Jappie Visser, Piet Wiersma, Maarten Bleeker, Harm de Vries, Sjoerd Visser en Leendert Wijngaarden. De daarop volgende dinsdagavond ging de club van start met 35 leden.

   Op de eerste ledenvergadering, welke gehouden werd op 20 april 1982, werd het bestuur gekozen. Dit bestond uit Jappie Visser (voorzitter), Sjoerd Visser (penningmeester), Teije Osinga (secretaris), Maarten Bleeker (wedstrijdleider) en Harm de Vries (kaartcompetitie).

   Het schutjassen is de laatste jaren achteruit gegaan. Waren er bij de oprichting ongeveer 20 schutjassers tegenwoordig zijn dit er nog maar een zestal.

   De leden van de vereniging hadden en hebben veel vertrouwen in het bestuur en met name in de voorzitter. De huidige samenstelling (2016) van het bestuur is: Jappie Visser (voorzitter), Klaas Visser (penningmeester), Sijbe Wop Houtsma (secretaris), Daan de Vries (wedstrijdleider) en Andries de Haan (2de wedstrijdleider).

   De vereniging is nog steeds een bloeiende vereniging met 34 actieve leden. Ook hebben we een aantal sponsoren om zo een beetje uit de kosten te komen.

   Voor inlichtingen omtrent lid worden van onze vereniging kunt u contact opnemen met de secretaris Sijbe Wop Houtsma telefoon: 0518481858 of een mailtje sturen, swnhoutsma@ziggo.nl

   Lees verder

   Kaatsvereniging De Keatsbal

   KV De Keatsbal
   Oosterbierum
   Telefoonnummer : 06 - 308 64 456
   E-mailadres : dekeatsbal@hotmail.com


   Hieronder een aantal richtlijnen en informatie voor kaatsseizoen 2019.

   Lidmaatschap
   Het lidmaatschapsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
   Opzeggen kan alleen voor 31 december i.v.m. de afdracht aan de K.N.K.B.

   Ledenkaatsen
   Bij het ledenkaatsen zijn de leeftijdscategorieën als volgt:
   • jeugd: 8 - 13 jaar, inleg € 2,50
   • senioren: 14 jaar en ouder, inleg € 3,50
   Opgave jeugd bij Baukje Houtsma: 06-578 05 786.
   Opgave senioren bij Ortwin Dijkstra tel: 06-506 66 971.
   Opgeven via e-mail: dekeatsbal@hotmail.com kan ook.

   Training of competitie
   De leeftijdsgrens ligt op 1 januari.
   Je mag mee trainen als je 7 jaar bent of dit jaar 7 wordt. Iedereen die 8 jaar is of dit jaar nog wordt, kan lid worden en mag mee kaatsen. Kun je al een beetje kaatsen, dan zien we je graag bij het competitiekaatsen. Kun je op- en uitslaan en weet je al wat van de spelregels en de puntentelling dan kun je ook meedoen aan de ledenwedstrijden.

   Kaatstraining/competitiekaatsen:
   De opgave gaat per jaar helaas achteruit. Natuurlijk willen we het kaatsen hier wel behouden en daarom hebben wij als bestuur ervoor gekozen om het trainen en competitiekaatsen op één avond te organiseren. De kaatstrainingen worden verzorgd door Izaak Syswerda en Pascal Thulin.
   De training en competitie zal plaats vinden op de maandagavond van 18:45 tot 20:15 uur.

   Trainingsdata: 6-5, 13-5, 20-5, 27-5, 17-6, 24-6, 1-7, 8-7

   Bij de trainingen hanteren wij de groepsindeling zoals die ook gevolgd wordt door de KNKB. Alleen op verzoek van de trainers kan door de jeugdcommissie overwogen worden een kaatser, die op grond van zijn leeftijd valt in een jongere categorie, te laten meetrainen bij de oudere groep. Natuurlijk streven wij er naar om ieder kind op zijn eigen niveau te laten trainen.

   Zoals een tennisracket hoort bij tennis en voetbalschoenen bij het voetballen, hoort een kaatswant bij het kaatsen. Wij hebben een paar kaatswanten voor “noodsituaties", maar gaan er van uit dat de kinderen die meedoen met de competitie en de wedstrijden zelf een want hebben. Dat hoeft natuurlijk geen nieuwe te zijn, misschien heeft iemand in de familie nog een want liggen.

   Komt u als ouder ook eens op het kaatsveld een kijkje nemen bij de verrichtingen van uw kind? Dat wordt zowel door uw kinderen als door ons heel erg gewaardeerd.

   Competitiekaatsen
   Op maandagavond, na de training tot ca 20:15 uur.
   Inleggeld voor het competitiekaatsen is 5 euro.
   De jeugd kaatst 8 wedstrijden. Het is belangrijk om elke keer mee te doen. De 7 beste wedstrijden bepalen wie de clubkampioenen van 2019 worden. Er zijn 3 groepen: welpen, pupillen en schooljeugd. Er volgt nog een lijst met daarop de namen van de ouders die mee gaan helpen bij het competitiekaatsen en ledenwedstrijden. We rekenen weer op ieders medewerking. Dat ging vorig jaar goed. Graag een kwartier voor aanvang aanwezig zijn. Wij gaan ervan uit dat de ouders en de kinderen ook meehelpen bij het opruimen.

   Heren 17 + dames 14 + en jeugd 14 - 17:
   De afgelopen jaren was er in bovenstaande categorieën te weinig belangstelling om de competitie in stand te houden. Mocht blijken dat er toch veel belangstelling te zijn dan gaan we dit in overleg weer organiseren.

   Straatkaatsen / Kaatsen met de luchtbal
   Spelregels jeugd t/m 13 jaar:
   • de kaatswant is toegestaan
   • elke deelnemer heeft een taak
   • er wordt gekaatst op het schoolplein en op straat
   • tijdens de wedstrijd zijn alleen de deelnemers in het veld

   Spelregels dames en heren 14 jaar en ouder:
   • de kaatswant is verboden
   • ballen zijn kwaad als ze over de hekstang gaan of de hekstang raken; ballen onder de hekstang worden aangemerkt als kaats.
   • raakt een bal de takken boven de straat, dan mag er door gekaatst worden
   • de V- opslag is alleen voor de dames

   Perk leggen:
   Voor wedstrijden op zaterdag zullen de perken op vrijdagavond om 19.00 uur gelegd worden en voor de wedstrijden op woensdag op dinsdagavond om 19.00 uur. Er is dan altijd iemand van het bestuur aanwezig.

   Federatiekaatsen Barradeel e.o
   Om mee te doen aan deze wedstrijden is het volgende van belang:
   • opgeven rechtstreeks via de website van de KNKB
   • de spelregels moeten bekend zijn.
   • de opslag moet beheerst worden. Mocht je hier twijfels over hebben kun je altijd je trainer even vragen.

   Van de wedstrijden van de federatie wordt een persoonlijk klassement bijgehouden, waarin mooie prijzen zijn te winnen. Het is dus belangrijk aan zoveel mogelijk wedstrijden mee te doen. Dit houdt wel in dat je aan 60% van deze wedstrijden mee moet doen. De Barradeelpartij is een afdelingswedstrijd voor alle categorieën.

   Bij de federatiewedstrijden zijn de ouders verantwoordelijk voor het vervoer en begeleiding van de jeugd.
   Alleen als de kaatsers de vereniging vertegenwoordigen in bijvoorbeeld de dorpencompetitie gaat er iemand van de jeugdcommissie mee.

   Federatie kampioenschap zachte bal
   Binnen de federatie is een competitie zachte bal voor Heren en Dames. Dit is opgezet omdat het kaatsen met een luchtbal in populariteit toe neemt.

   Link: KNKB
   KNKB-kaatsers mogen in principe niet meer meedoen aan de federatiewedstrijden, tenzij er geen KNKB wedstrijd in hun eigen categorie is.

   Voorwaarden deelname KNKB wedstrijden
   • bij de opslag uit de weg kunnen, passend bij jouw leeftijd categorie.
   • in bezit zijn van een sportpas
   • een goedgekeurde kaatswant hebben
   • jezelf vroegtijdig opgeven voor de wedstrijd via de website van de KNKB

   Bestuurssamenstelling kaatsvereniging De Keatsbal
   Voorzitter Sys Dijkstra
   Secretaris Ortwin Dijkstra
   Penningmeester Jolanda v/d Veen
   Algemeen Pascal Thulin
   Algemeen Baukje Houtsma
   Algemeen we zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden


    Lees verder

    Kloostertuin

    Contactpersoon: Hermien Moning
    Terp 10, 8854 AD Oosterbierum
    Locatie van de Kloostertuin: Sint Jorisstrjitte
    Telefoonnummer : 0518-482 032
    Website : http://www.kloostertuinoosterbierum.nl

     Lees verder

     Oranjevereniging

     Oosterbierum/Kloosterlidlum
     Opgericht in 1918
     p/a Bart Broos
     Telefoonnummer : 0518-482 121
     E-mailadres : ovoosterbierum@hotmail.nl

      Lees verder

      PCOB de Bjirmen e.o.

      p/a F. v.d. Zee
      Konkelswei 1
      8854 AS Oosterbierum

       Lees verder

       Samen uit eten in eigen dorp

       55+ en meer
       p/a F. v.d. Zee
       Konkelswei 1
       8854 AS Oosterbierum

        Lees verder

        Toneelvereniging Ferdivedaasje

        p/a mw. T. Zuidema
        Haerdawei 5
        8854 AA Oosterbierum
        Telefoonnummer : 0518-482 828
        E-mailadres : tji293@planet.nl

         Lees verder

         Uitvaartvereniging

         "De Laatste Eer"
         p/a Jetske Nouta
         Muntsewei 16
         8853 XN Kloosterlidlum
         E-mailadres : de.leste.eare@gmail.com


         UITVAARTVERENIGING "DE LAATSTE EER"
         OOSTERBIERUM & KLOOSTER-LIDLUM

         We staan er natuurlijk liever niet bij stil, maar één ding is zeker: voor iedereen komt er een moment van overlijden van een naaste en uiteindelijk ook van jezelf. Het is dan heel fijn als de zorg voor het regelen van een uitvaart (deels) uit handen wordt genomen door mensen met ervaring in de branche. We vinden het belangrijk dat de uitvaart zoveel als mogelijk naar de wensen van de overledene en/of nabestaanden wordt verzorgd.

         “De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum" is een uitvaartvereniging die al sinds 1900 bestaat. Niet winstbejag en haast, maar traditie en waardigheid staan bij onze vereniging hoog in het vaandel. Daarbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de overledene en de nabestaanden.

         Wat maakt het lidmaatschap van een plaatselijke uitvaartvereniging anders dan die van een commerciële uitvaartinstelling? Wij hebben de kenmerken voor je op een rij gezet:

         ► Dichtbij

         ► Respect

         ► Geen winstoogmerk

         ► Lage contributie

         Op deze site vinden jullie hieronder enkele bijlagen. In de informatiegids over De Laatste Eer lees je bijvoorbeeld wat het lidmaatschap kost, hoe je lid kunt worden en wat de vereniging allemaal verzorgt bij een overlijden. Ook lees je in de informatiegids hoe en bij wie je het lidmaatschap van onze vereniging kunt opzeggen. Tot slot staat in deze gids een wensenlijst die gebruikt kan worden voor het vastleggen van de wensen voor je uitvaart.

         Lidmaatschap van onze vereniging betekent, naast de ontvangst van ledenkorting, dienstverlening in natura. Voor onze leden geldt dat de uitvaart in principe door onze vereniging verzorgd moet worden. Hierop bestaan uitzonderingen, bijvoorbeeld als een lid buiten de provincie Friesland woont en daar begraven/gecremeerd wil worden. Maar dit moet wel altijd in overleg met onze uitvaartverzorger. Neem daarom bij overlijden van een nabestaande die lid is van onze vereniging altijd meteen contact op met de bode Jappie Visser, bereikbaar via telefoonnummer 0518-481 601 of mobielnummer 06-5474 0633.

         Onze vereniging is aangesloten bij de Friese Federatie voor uitvaartverenigingen. De Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland is het overkoepelend orgaan van de bij haar aangesloten Friese uitvaartverenigingen. De Federatie is op haar beurt weer aangesloten bij Nardus (de landelijke belangenorganisatie voor uitvaartverenigingen).
         De linkjes naar de Federatie en Nardus staan hieronder.

         Een bezoek aan de site van de Federatie bevelen wij van harte aan! Het is een prachtige site met informatie over alles wat te maken heeft met de uitvaart. Niet alleen praktische informatie zoals de kosten van een gemiddelde uitvaart, maar ook allerhande informatie over rouwverwerking is op deze site te vinden.

         www.uitvaartfederatie.nl
         www.nardus.eu

         Handig om te weten: op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) staat praktische informatie voor nabestaanden over wat de doen na een overlijden van een dierbare. Als je bij zoeken: 'overlijden' intoetst kom je bij de betreffende informatie uit.

         Bekijk voor meer informatie de bestanden hieronder:

         Algemene Informatie

         Jaarverslagen
         Notulen Overige artikelen

          Lees verder